Jakie ubezpieczenia obejmują rolników?

corn-254596_1280

Działalność rolnicza ze względu na swój charakter jest obarczona wysokim ryzykiem wystąpienia wypadków. Najczęściej przyczynami wypadków w gospodarstwie jest użycie maszyn rolniczych i niedbalstwo w trakcie prowadzenia prac polowych.

Ubezpieczenia obowiązkowe – OC rolnika

Rolnicy są zobligowani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie chroni rolnika w taki sposób, że za szkody wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej a wyrządzone osobom trzecim, odpowiedzialność przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaki jest zakres odpowiedzialności OC rolnika?

OC rolnika obejmuje rolnika oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym. Towarzystwo jest zobowiązane do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym rolnika posiadającego OC.

Szkody, które zostaną pokryte z polisy OC rolnika to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jakie świadczenie z polisy OC należy się rolnikowi?

Niestety nic. Świadczenia z OC dotyczą osób trzecich. Jeżeli rolnikowi przydarzy się wypadek, wtedy polisa OC na nic się nie zda. W takich sytuacjach rolnik może się ubiegać o odszkodowanie z KRUS.

Kiedy rolnik powinien się zgłosić po odszkodowanie do KRUS?

Rolnikowi należy się odszkodowanie z KRUS gdy uległ wypadkowi wykonując prace rolnicze.

Warunkiem jest to, by wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego tego konkretnego rolnika lub w gospodarstwie w którym rolnik pracuje na stałe. Wypadek może mieć również miejsce w gospodarstwie domowym związanym z wymienionym wyżej gospodarstwem rolnym, w drodze z miejsca zamieszkania do gospodarstwa rolnego oraz w drodze powrotnej, a także poza gospodarstwem rolnym pod warunkiem, że wykonywane były czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jakie świadczenia przysługują rolnikowi z KRUS?

Rolnik otrzyma świadczenie jeżeli wskutek wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Rodzinie rolnika zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci rolnika.

Kiedy KRUS nie wypłaci świadczenia?

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli wypadek był wynikiem rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości lub wtedy, gdy wypadek był spowodowany umyślnie.


W następnym artykule o tym nadal temat rolników i świadczeń jakie mogą otrzymać w awaryjnych sytuacjach.

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.