Polisy, a wojna, działania zbrojne i zamieszki

Armageddon Gd70fae374 1280

Coraz częściej w kontekście obecnych działać wojennych na Ukrainie, klienci pytają czy ich polisy dziąłają.

Poniżej znajduje się stanowisko AVIVA przesłane w dniu dzisiejszym do agentów, przez Dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Życiowych, B. Szyszka-Orłowską.

Szanowni Państwo,
postanowienia niektórych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wprowadzają ograniczenie odpowiedzialności, polegające na powstaniu po stronie Towarzystwa prawa do odmowy wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe powstanie wskutek wojny, działań zbrojnych, zamieszek lub świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy.
Takie wyłączenie odpowiedzialności może być zastosowane tylko wtedy, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy zajściem danego zdarzenia, a wojną, zamieszkami czy działaniami zbrojnymi. Ryzyko ubezpieczeniowe wiąże się bowiem z konkretnymi okolicznościami, a nie z samym faktem istnienia wojny, prowadzenia działań zbrojnych czy wystąpieniem zamieszek. Każdy przypadek jest więc analizowany indywidualnie, w zależności od konkretnego stanu faktycznego – śmierć w wyniku zachorowania na nowotwór, czy nieszczęśliwy wypadek (np. samochodowy), nie stanowią normalnego następstwa wojny, zamieszek czy działań zbrojnych.

Przez działania wojenne należy rozumieć działania związane ze stanem wojny, tj. zerwaniem między państwami stosunków pokojowych i przejściem do stosunków wojennych, które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi skierowanymi przeciwko drugiemu państwu. Działania zbrojne są pojęciem szerszym w stosunku do działań wojennych, gdyż obejmują również przejawy walki zbrojnej między państwami nawet wówczas, gdy wojna nie została wypowiedziana, czy też konflikty zbrojne o charakterze lokalnym przebiegające między grupami społecznymi, religijnymi itp. Działania zbrojne mogą więc mieć miejsce zarówno w przypadku konfliktu wewnętrznego, jak i międzynarodowego.

Natomiast zamieszkami określane są demonstracje i starcia uliczne, będące przejawem np. buntu przeciwko władzy.

Ponadto Towarzystwo może nie ponosić odpowiedzialności, jeżeli określone zdarzenie ubezpieczeniowe (np. śmierć, kalectwo lub niezdolność do pracy) nastąpi wskutek świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy. Trzeba tutaj jednak wyjaśnić, że chodzi o udział ubezpieczonego w akcie przemocy w sposób w pełni świadomy i dobrowolny.
Należy jednocześnie pamiętać, że obowiązek wykazania, że zachodzi przesłanka wyłączająca odpowiedzialność spoczywa na Towarzystwie.

Jeżeli mielibyście pytania, to zapraszam do kontaktu.

A gdybyście pomyśleli o ubezpieczeniu to mój numer: 533 383 505 i zapraszam do kontaktu!

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.